نامرد

¤ خيلی سخته

دل كه رنجيد از كسي خرسند كردن مشكل است

شيشه بشكسته را پيوند كردن مشكل است

كوه ناهموار را هموار كردن سخت نيست

حرف نا هموار را هموار كردن مشكل است

بار حمالان به دوش خود كشيدن سخت نيست

زير بار منت نامرد رفتن مشكل است

/ 0 نظر / 13 بازدید